Opetussuunnitelma

Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan itseluottamus sekä ilmaisuhalu ja -rohkeus vahvistuvat ja hän kehittyy taitavaksi viestijäksi. Oppilas kehittää kielellisiä taitojaan mm. lukemalla ja osoittaa niitä puhumalla ja kirjoittamalla. Oppilas havainnoi ja tutkii kieltä, tutustuu eri tekstityyppeihin ja kehittää tekstilajituntemustaan. Myös mediatekstien käsittely kuuluu oppisisältöihin. Tietoverkkoja ja tekstinkäsittelyä käytetään apuna mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on harjaantua kriittiseksi viestien vastaanottajaksi ja tiedonhakijaksi. Kaikilla luokilla harjoitellaan erilaisia puhetilanteita sekä puhujina että kuuntelijoina. Oppilaan kulttuuritietoutta lisätään kirjallisuutta tarkastelemalla. Lukuvuodessa luetaan vähintään neljä kokonaisteosta ja lisäksi erilaisia kaunokirjallisia tekstejä.

 1. LUOKKA
 • verbit, nominit ja partikkelit sekä niiden taivutus
 • kirjastokäynti osana kirjallisuuden opiskelua
 • neljän kaunokirjallisen teoksen lukeminen ja käsittely
 • luetun sekä kuullun tekstin ymmärtäminen
 • kirjoitelmina ohjatut kertomus/kuvaus, näkökulmateksti ja luovat kirjoitelmat
 • oikeakielisyys: iso ja pieni alkukirjain, yhdyssanat
 • lauseet, virkkeet, kappaleet
 • uutinen: ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen eri medioista, uutistekstin rakenne
 • esitelmät ja vertaispalautteet tietokirjoista
 • lyriikka: tutustumista ja omaa tuotantoa
 • ohjatut ryhmäkeskustelut palautteineen

Tavoitteet:

 • omien lukustrategioiden löytäminen ja vahvistaminen
 • tiedonhankintataitojen aktivoiminen
 • juonellisen tekstin johdonmukainen tuottaminen
 • sanaluokkien ja taivutusjärjestelmien tunteminen
 • kaunokirjallisten teosten lukeminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen
 • uusien tekstilajien hallinta
 • keskeisten oikeinkirjoitusasioiden hallinta
 • median hyödyntäminen osana opiskelua
 • pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon harjaantuminen
 • ryhmäviestintätaitojen kehittyminen
 • suullisen ilmaisutaidon virittäminen

 

 1. LUOKKA
 • draamaa lukien, kirjoittaen ja näytellen
 • puheen pitäminen sekä toisen puheen kriittinen arvioiminen
 •  arvostelu kaunokirjallisesta teoksesta
 • pohtiva kirjoitelma
 • modukset, lauseenjäsenet
 • novelleja lukien, kirjoittaen ja analysoiden
 • tiivistelmä
 • lyriikka
 • kauhu-, scifi-, dekkari- ja fantasiakirjallisuus
 • oikeakielisyys
 • väittely
 • mielipideteksti
 • eri mediat ja niiden käyttö
 • mainos

Tavoitteet:

 • elävän puhekielen soveltaminen käytäntöön
 • näytelmätiedon ja -taidon lisääminen
 • omat näkemykset osaksi kirjoitelmaa
 • suullisen yksilöllisen ilmaisutaidon paraneminen harjoituksen ja oman arvioinnin kautta
 • päälauseenjäsenten hallinta
 • oman tekstin taiteellinen sävyttyminen
 • kaunokirjallisen tiedon soveltaminen laajahkoksi analyysiksi
 • oikeakielisyysasioiden hallinta omissa esityksissä
 • verbiopin syventäminen
 • eriävän mielipiteen perusteltu ilmaisu
 • tekstien rakentaminen suunnitelmallisemmaksi
 • omiin töihin kohdistuvan kritiikin harjoittaminen
 • puheen rakentamisen harjoittelu sekä omien puhujantaitojen parantaminen

 

 1. LUOKKA
 • maailman kielten alkuperä, sukukielet, oman kielen synty, kehittyminen ja erityispiirteet, kielen vaihtelu
 • verbin nominaalimuodot ja lauseenvastikkeet
 • kotimaisia ja ulkomaisia klassikoita ja nykykirjailijoita
 • aineistopohjainen kirjoitelma
 • suomalaista ja kyröläistä kansanperinnettä ja kulttuuria, erityisesti F. E. Sillanpää
 • Kalevala
 • kielenhuolto ja kieliopin perusasioiden kertaus
 • kokoustekniikka
 • päättöpuheet ja niiden kirjallinen arviointi

Tavoitteet:

 • lukutaito, tiedonhankintataidot, kriittinen ajattelu ja pitkäjänteisyys
 • oman kielemme alkuperän ja ominaisten piirteiden hahmottaminen
 • kirjallisuuden metakielen perusasioiden kertaus
 • rohkaistuminen oman ajattelun ilmaisemiseen
 • ryhmäkeskustelutaitojen harjaantuminen
 • oman kulttuuriperintömme monimuotoisuuden tajuaminen
 • kotimaisten ja maailmankirjallisuuden klassikoiden perustuntemus
 • tyylisuuntien tunnistaminen
 • aineiston referointi sekä hyödyntäminen omassa tekstissä
 • peruskieliopin ja oikeakielisyyden hallinta
 • puhe- ja viestintätaitojen harjaannuttaminen

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Päättöarvioinnin kriteerit ovat valtakunnallisten perusteiden mukaiset, ja niissä näkyvät mm. seuraavat asiat:

Oppilas osaa ilmaista itseään tavoitteellisesti, monipuolisesti ja selkeästi. Hän osaa toimia ryhmässä ja osaa käyttää kieltä eri tilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Oppilaan tiedonhankintatavat ovat monipuoliset, esim. kirjastot ja tietoverkot.

Oppilas tuntee erilaisia tekstejä ja osaa heijastaa niitä omaan elämäänsä. Hän osaa soveltaa erilaisia lukutapoja myös mediaan. Hän tuntee faktan ja fiktiivisen tekstin keinoja sekä hallitsee välineet niiden käsittelyyn. Oppilas on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta erilaisia tekstejä sekä tuntee Kalevalan runoja ja muuta kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän. Oppilaan taitoihin kuuluu omien kirjoitelmien laatiminen viestintätarkoituksen mukaisesti. Oppilas tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja ominaispiirteitä. Oppilas tiedostaa suomen kielen kielisukulaisuuden ja sen aseman muiden kielten joukossa.