Arviointi

Hämeenkyrön Yhteiskoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnissa painottuvat tuntityöskentely ja teemajaksojen aikana suoritetut tehtävät. Arvioinnin apuna on seuraava arviointitaulukko (taulukko mukailtu Pöyrön koulu, Kuopio vastaavasta mallista):

TUNTITYÖSKENTELYN ARVIOIMINEN


Kiitettävä 9-10


Kuuntelee ja seuraa opetusta, tekee yleensä työnsä keskittyneesti, osallistuu yleensä aktiivisesti keskusteluun, tekee pari- ja ryhmätöissä osuutensa ahkerasti. Käyttää annetun työajan tarkkaan. Tekee mielellään, vähintään asiallisesti, lisätehtäviä ja pyytää jopa niitä. Tarvittaessa tarttuu vapaaehtoisesti hyllykirjaan. Valmistautuu etukäteen tehtävään, esim. kirjoitelmien kirjoittamiseen. Yleinen asenne innostunut. Läksyt on yleensä tehty.

Hyvä 8


Kuuntelee ja seuraa opetusta, tekee työnsä usein tarkasti, osallistuu usein keskusteluun. Tekee asiallisesti ylimääräisiäkin tehtäviä. Ei purnaa vaikeista, haastavista tai tylsistä tehtävistä, vaan tekee tehtävänsä asiallisesti. Kysyy, jos ei osaa. Keskittyy yleensä olennaiseen. Yleinen asenne asiallinen. Läksyt on useimmiten tehty.

Tyydyttävä 7


Tekee pakolliset tehtävät. Ei innostu lisätehtävistä. Tekee tehtävänsä nopeasti mutta ei juurikaan muokkaa tuotostaan. Antaa yleensä työrauhan mutta alkaa höpötellä, jos oma työ on tehty. Keskittyminen saattaa välillä horjua, mutta saa työnsä tehtyä. Välillä on vaikeuksia saada tehtävä loppuun annetussa ajassa. Läksyt on tehty mutta niissä on aukkoja. Kuuntelee opetuskeskusteluja mutta osallistuu itse niihin harvoin. Ei juurikaan tuo viittaamalla tietojaan ja taitojaan esille. Yleinen asenne asiallinen mutta kaipaa ripauksen pitkäjänteisyyttä ja tsemppiä.

Välttävä 6


Toistuvasti ohjattava jatkamaan työskentelyään. Keskittyminen vaihtelee. Höpöttelee tunnilla kaverin kanssa. Työrauhaongelmia. Tehtävät jäävät usein keskeneräisiksi ja kotona tehtäviksi tai kokonaan tekemättä.

Heikko 5


Oppilas on paljon poissa tunneilta. Tehtävät jäävät tekemättä. Tunneilla oppilas ei saa mitään aikaiseksi ja häiritsee muidenkin työrauhaa.

 

TEEMAJAKSON TEHTÄVIEN ARVIOIMINEN


Kiitettävä 9-10


Huolehtii itsenäisesti teemajakson tehtävistä ja aikatauluista. Tehtävät on tehty annetun ohjeen mukaan, ajatuksella ja huolellisesti. Tehtävissä näkyy äidinkielen kiitettävä kirjallinen osaaminen – oppilas osoittaa hyvää lukutaitoa erilaisissa tekstilajeissa ja osaa myös itse tuottaa erityyppisiä tekstejä. On tehnyt kaikki jakson perustehtävät sekä useita syventäviä ja soveltavia tehtäviä. Tehtävien kieliasu on pääosin moitteeton.

Hyvä 8


Kaikki jakson perustehtävät on tehty huolellisesti. Näiden lisäksi tehtynä on muutama syventävä tai soveltava tehtävä. Tehtävistä näkee, että erilaiset tekstilajit ovat melko hyvin hallussa niin lukien kuin itse kirjoittaen. Tehtävien kieliasussa ei ole suuria puutteita.

Tyydyttävä 7


Pakolliset perustehtävät on tehty eikä niissä ole suuria puutteita (jokainen tehtäväkohta tehty, vastaukset kirjoitettu kokonaisin virkkein). Arvosanaan 7 voidaan päätyä myös, jos oppilas on tehnyt lisäksi ylimääräisiä tehtäviä, mutta ne ovat hyvin niukkoja tai huolimattomasti tehtyjä.

Välttävä 6


Pakollisista perustehtävistä puuttuu yksi tehtävä. Arvosanaan 6 päädytään myös silloin, jos tehdyt tehtävät ovat puutteellisia tai niistä ei välity äidinkielen tyydyttävä kirjallinen taito.

Heikko 5


Pakollisia perustehtäviä on tekemättä tai tehdyt tehtävät eivät täytä tehtävänantoja.

 

KIRJOITELMIEN ARVIOIMINEN


Erinomainen 10


Teksti noudattaa tehtävänantoa täsmällisesti ja on sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehjä. Asiaa käsitellään kiinnostavasti, syvällisesti ja omaperäisesti. Mielipiteitä perustellaan monipuolisesti ja vakuuttavasti. Aineistopohjaisessa tekstissä aineistoa on käytetty oivaltavasti ja arvioivasti.

Kirjoittaja käyttää tietoisesti ja taitavasti retorisia keinoja. Aloitus on tehokas ja tempaa lukijan mukaansa. Lopetus on vaikuttava ja mieleen jäävä. Teksti on sidosteista ja luontevaa. Tyyli on ansiokasta ja tekstin tarkoitukseen sopivaa. Kieli on vivahteikasta ja persoonallista.

Teksti on virheetön. Jokin pieni satunnainen lipsahdus voi olla. Kokonaisuutena tällainen teksti on todellinen lukuelämys.

Kiitettävä 9


Tekstissä on paljon samoja piirteitä kuin ylimmän arvosanan suorituksessa, mutta se ei ole ihan yhtä loistelias. Vähäisiä oikeinkirjoitusrikkeitä voi olla tai jokin yksittäinen ajatusvirhe. Huomauttamisen aihetta on kuitenkin hyvin vähän. Teksti on selvästi keskitasoa parempi.

Hyvä 8


Teksti noudattaa tehtävänantoa, ja kirjoittaja kokoaa tekstiinsä riittävästi aineksia. Aiheen käsittely on melko monipuolista. Kirjoittaja osaa perustella mielipiteitään ja osoittaa suhteellisuudentajua. Aineistopohjaisessa tekstissä hän tuo aineistosta esiin olennaisen.

Tekstin rakenne on tasapainoinen, johdonmukainen ja selkeä. Jaksotus on onnistunut.Lukija pystyy vaivatta seuraamaan kirjoittajan ajatuksia, joita sitoo yhteen jokin kokonaisidea tai viesti.

Kieliasu ja tyyli sopivat tekstin tarkoitukseen. Kirjoittaja tuntee puhekielen ja kirjakielen erot ja soveltaa tietoa omassa kielenkäytössään. Teksti noudattaa kirjoitetun kielen perussääntöjä lauseiden ja virkkeiden muodostuksessa sekä oikeinkirjoituksessa.

Kokonaisuutena tämäntasoinen teksti osoittaa kirjakielen hyvää hallintaa sekä taitoa käsitellä aihetta johdonmukaisesti ja suhteellisen monipuolisesti. Virheitä ja muita huomauttamisen aiheita on vähän.

Arvosana 8 ei kuitenkaan edellytä erityistä kielellistä taitavuutta, ja tekstin sisältö voi olla melko tavanomainen.

Tyydyttävä 7


Teksti täyttää tehtävänannon vähintäänkin kohtalaisesti. Aiheen käsittely on johdonmukaista, mutta sisältö ei ole kovin monipuolinen. Kirjoittaja perustelee mielipiteitään mutta yksipuolisesti. Aineistopohjaisessa tekstissä aineiston pääajatus on ymmärretty oikein. Kirjoittaja on jaksottanut tekstinsä. Tekstin rakenne on looginen, ja lukija pystyy seuraamaankirjoittajan ajatuksia.

Ilmaisu on kohtalaisen sujuvaa. Virke ja lauserakenteet ovat pääosin kunnossa, mutta virkkeet voivat olla melko yksinkertaisia. Kirjoittaja hallitsee kohtalaisesti kirjoitetun kielen perusasiat, mutta virheitä ja heikkouksia on.

Kokonaisuutena tämäntasoinen teksti on kohtalainen: siinä ei ole pahoja puutteita mutta ei selviä ansioitakaan.

Arvosanaan 7 voi myös päätyä muuten ansiokkaampi teksti, jos sen sisältö on kovinniukka tai kielivirheitä on runsaasti.

Välttävä 6


Teksti täyttää tehtävänannon vain osittain. Aiheen käsittely on niukkaa tai ajautuu sivuseikkoihin. Väitteet voivat olla perustelemattomia. Aineistopohjaisessa tekstissä aineiston pääajatus ei ole kunnolla auennut kirjoittajalle, tai aineistoa käytetään vain osittain. Rakenne voi olla poukkoileva tai rönsyilevä. Jaksotuksessa on puutteita. Kirjoittajan ajatusta voi olla vaikea seurata.

Ilmaisu ei ole sujuvaa. Virke- ja lauserakenteissa on puutteita, mutta kirjoittaja on kuitenkin hahmottanut virke- ja lauserajoja jossain määrin. Kieli on puhekielenvaraista ja osoittaa tottumattomuutta kirjalliseen ilmaisuun. Virheitä ja heikkouksia on melko paljon.

Arvosanaan 6 voi myös päätyä muuten ansiokkaampi teksti, jos sisällössä on asiattomuuksia tai se on erittäin niukka tai jos kielivirheitä on hyvin runsaasti.

Heikko 5


Teksti täyttää tehtävänannon vain jotenkuten. Aiheen käsittelyssä ja tekstin sisällössä on pahoja puutteita. Aineistopohjaisessa tekstissä aineistoa ei ole ymmärretty tai sitä ei osata käyttää. Tekstin rakenne on epäjohdonmukainen, ja lukijalla on suuria vaikeuksia ymmärtää tekstin viestiä.

Kieli osoittaa ilmeistä tottumattomuutta kirjalliseen ilmaisuun, ja oikeinkirjoituksen perusasioissakin on pahoja puutteita. Lause- ja virkerakenteet ovat puheenvaraisia. Välimerkkejä ei juuri ole.

Teksti antaa kuitenkin jonkinlaisen – vaikkakin puutteellisen – näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta.

Hylätty 4


Teksti ei täytä tehtävänantoa. Kirjoittaja epäonnistuu tarkoittamansa asian ilmaisemisessa. Lukija ei ymmärrä tekstin viestiä. Kielessä on kielenvastaisuuksia ja monentyyppisiä pahoja virheitä. Teksti ei anna näyttöä äidinkielen kirjallisesta hallinnasta.

(Kirjoitelmien arviointi: Hellström, Kuusento, Liuskari, Lottonen & Ruuska: Aleksis 7. Äidinkieli ja kirjallisuus, Opettajan opas.)